7510 EUROS

És obligatòria l’assistència dels jugadors premiats a l’entrega de premis per recollir els premis corresponents (hauran de portar el DNI, NIE o passaport). Tots els premis es pagaran descomptant la retenció legal vigent. Els premis no es reparteixen ni s’acumulen entre els empatats a punts. No és pot acumular un premi de la classificació general i un tram. Si a un jugador n’hi corresponen dos incompatibles, la direcció del torneig li assignarà el de més valor econòmic i si fossin del mateix valor econòmic la direcció del torneig li assignarà el que cregui convenient. Per determinar els premis dels trams es farà servir l’elo FIDE, tant al grup A com al grup B.