Política de Privacitat

Informació a l’usuari de l’existència de fitxer i sol·licitud del consentiment pel tractament automatitzat de les dades

En relació amb les dades de caràcter personal facilitats pels interessats en els formularis habilitats al lloc web SantMarti.com, s’informa de que es compleix estrictament la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i que les dades proporcionades, en el seu cas, seran incloses en un fitxer responsabilitat del Club d’Escacs Sant Martí (en endavant Responsable del fitxer) pel seu tractament d’acord amb les finalitats descrites en aquesta Política de Privacitat i en els formularis habilitats en cada cas, donant els interessats el consentiment per l’esmentat tractament mitjançant l’acceptació de la present política de privacitat o mitjançant el lliurament d’informació per qualsevol dels medis previstos en el lloc web.

Finalitat de les dades

El Responsable del fitxer recull determinades dades personals son introduïdes voluntàriament pels usuaris en els diferents formularis (“Crea un compte”, “Formulari d’inscripció” i “Contacte web”) que existeixen en el lloc web Sant Marti.com. Les dades son utilitzades tant per respondre a les peticions de informació/contacte, com per gestionar les comptes dels usuaris i/o per posar-se en contacte amb aquests per notificar-los incidències, novetats o qualsevol informació d’interès relatiu als seus serveis, així com per gestionar les inscripcions a activitats que s’organitzin mitjançant aquest lloc web.

Obligatorietat de les dades

Els camps en els que figuri un asterisc (*) en els formularis existents son aquells que requereixen una resposta obligatòria i de no ser coberts la conseqüència seria la impossibilitat de crear el compte, inscriure’s a l’activitat o contactar amb el lloc web.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Els interessats poden exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, i revocar el consentiment donat en cada cas pel tractament i/o cessió de les seves dades, en qualsevol moment demanant-ho per correu postal a Club d’escacs Sant Marti a la següent adreça: Carrer Selva de Mar 215 6ª planta – Barcelona; o be, enviant un correu electrònic a cesantmarti@gmail.com. En tot cas, haurà d’acompanyar-se a la sol·licitud una copia del document oficial que acrediti la identitat del titular de les dades.

Responsable del tractament

El Responsable del tractament de les dades es Club d’escacs Sant Martí, amb domicili al Carrer Selva de Mar 215 6ª planta – Barcelona . El Responsable del tractament ha inscrit degudament els seus fitxers a la Agencia Española de Protección de Datos, podent-se consultar en www.agpd.es

Cessió de dades

Les dades proporcionades pels interessats no son cedits a tercers, excepte que se autoritzi expressament al Responsable del fitxer, i només es comuniquen, en el seu cas, per poder gestionar la informació que demanen els usuaris i gestionar els serveis que es presten. La comunicació de les dades està lligada amb la finalitat mateixa per la que les dades s’han introduït i per tant relacionada amb la lliure i legítima acceptació de la relació jurídica existent entre els interessats i el Responsable del fitxer, quin desenvolupament, acompliment i control impliquen necessàriament la connexió de les dades i que inclou l a transmissió necessària de les mateixes. Mitjançant l’acceptació de la present política de privacitat els interessats declaren haver estat informats i consenteixen, sense reserves, la comunicació de les seves dades en els termes indicats en aquesta clàusula. Els interessats poden revocar el consentiment donat tal i com s’assenyala en la present política.

Seguretat

El Responsable del fitxer assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de los dades personals tractades, adoptand per això las mides de seguretat, de caràcter tècnic i/o d’organització, necessàries per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat a les dades, garantint així la seguretat de les dades. El Responsable del fitxer no respondrà en cap cas de las incidències que puguin sorgir en torn a les dades personals quan es derivin be d’un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal forma que sigui impossible de detectar por les mesures de seguretat implantades.

Cookies

El Responsable del fitxer únicament utilitza, en el seu cas, cookies per efectuar l’intercanvio de dades a través de xarxes de comunicacions electròniques, o quant aquestes son estrictament necessàries per la prestació d’una funcionalitat, que forma part d’un servei de la societat de la informació, expressament sol·licitada per l’usuari. En cas que l’ús dels cookies no compleixi alguna de les finalitats indicades, el Responsable del fitxer demanarà el consentiment informat de l’usuari per la utilització dels esmentats dispositius d’enmagatzament i recuperació de dades en el seu equip (p.ex. mitjançant una finestra emergent o la configuració per l’usuari del navegador o d’altres aplicacions, durant la seva instal·lació o actualització). Les cookies que s’utilitzen no contenen informació personal que identifiqui a l’usuari, ni poden utilitzar-se para accedir a través d’aquestes a dades que els interessats poden tenir en el seu equip o terminal. La identitat dels interessats mai es inserida directament en la cookie i per tant no es interceptable. En qualsevol cas, l’usuari pot configurar el seu navegador per que no se l’instal·lin cookies o per rebre un avis en pantalla cada vegada que una cookie vulgui instal·lar-se, podent decidir en cada moment si la vol acceptar o no.

Veracitat de les dades

Els interessats son responsables de la veracitat de les dades proporcionades, comprometent-se a no introduir dades falses.